Individueel consult diëtist

Algemene voorwaarden

Diëtistenpraktijk Rob van der Werf

1. ALGEMEEN

De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Diëtistenpraktijk Rob van der Werf en Opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten.

2. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Diëtist: professional die dieetadvisering en/of voedingsvoorlichting levert en die is ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Cliënt: natuurlijk persoon die de diëtist consulteert dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger. Opdrachtgever: alle cliënten dan wel andere natuurlijke en rechtspersonen en hun wettelijke vertegenwoordigers, die een of meerdere diensten van Diëtistenpraktijk Rob van der Werf afnemen.

3. VERWIJZING

De diëtist is vrij toegankelijk. Om voor vergoeding vanuit de zorgverzekering in aanmerking te komen, is voor sommige zorgverzekeringen een verwijzing van een arts benodigd. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekering.

4. TARIEVEN

De Diëtist informeert de Cliënt voor aanvang van de behandeling over de tarieven. Dieetadvisering is in 2018 opgenomen in de basisverzekering van zorgverzekeraars voor 3 behandeluren per kalenderjaar. Deze kosten komen (bij cliënten van 18 jaar en ouder) eerst ten laste van het verplichte eigen risico. Aanvullende verzekeringen kunnen extra uren dieetadvisering aanbieden. Neem contact op met uw zorgverzekeraar bij vragen omtrent de vergoeding in uw situatie. Tarieven voor overige diensten worden voor aanvang van de afname met de Opdrachtgever overeengekomen.

5. KOSTEN EN BETALING

Wanneer de diëtist de kosten van het consult niet of slechts gedeeltelijk declareert bij de zorgverzekeraar, ontvangt de cliënt een factuur. Diëtistenpraktijk Rob van der Werf hanteert een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij langdurige opdrachten kan Diëtistenpraktijk Rob van der Werf een betaling in termijnen verlangen. Bij het uitblijven van de betaling binnen de gestelde termijn is de Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de Opdrachtgever in gebreke blijft, is de Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag tevens alle kosten die verband houden met de inning van deze kosten verschuldigd. Daaronder vallen ook incassokosten door een incassobureau en gerechtelijke kosten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Voor de bepaling van hetgeen de Opdrachtgever verschuldigd is, zijn de gegevens in de administratie van Diëtistenprakrijk Rob van der Werf bindend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen.

6. VERHINDERING

Wanneer u onverhoopt verhinderd bent voor een reeds geplande afspraak met Diëtistenpraktijk Rob van der Werf, dan dient u deze uiterlijk 24 uur van te voren af te zeggen. Dit kan telefonisch of per e-mail. Wanneer u de afspraak niet, of niet tijdig, heeft afgezegd, wordt de voor u geplande tijd in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

7. COPYRIGHT ADVIEZEN EN VOORLICHTINGSMATERIAAL

De door Diëtistenpraktijk Rob van der Werf verstrekte (voedings- en/of trainings-)adviezen zijn enkel voor eigen gebruik. Iedere vorm van reproduceren, doorsturen, publiceren of anderszins overdragen aan een derde is strikt verboden zonder uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaand akkoord van Diëtistenpraktijk Rob van der Werf.

8. PRIVACY

De Diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Uw persoonsgegevens zijn bovendien wettelijk beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Diëtistenpraktijk Rob van der Werf gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden doorgegeven wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven.

9. BEËINDIGING

De Diëtist is gerechtigd de behandeling met de cliënt eenzijdig te beëindigen, wanneer deze naar inzicht en verwachting van de Diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. Beëindiging van de behandeling gebeurt te allen tijde in overleg met de Cliënt.

10. AANSPRAKELIJKHEID

De Diëtist geeft resultaatgericht en strikt persoonlijk advies. Resultaat kan niet worden gegarandeerd. Elke aansprakelijkheid ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen is uitgesloten, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van de Diëtist.

11. KLACHTEN

De Diëtist doet er alles aan om goede zorg te verlenen. Mocht u als Cliënt onverhoopt niet tevreden zijn, bespreek dit dan eerst met de Diëtist. Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u daarmee terecht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Diëtistenpraktijk Rob van der Werf is daartoe aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

12. ALGEMENE VOORWAARDEN

De Algemene Voorwaarden zijn te downloaden via de website van Diëtistenpraktijk Rob van der Werf en een exemplaar is op verzoek kosteloos verkrijgbaar.